شرکت سیمان سفید ارومیه

دوست و حافظ محیط زیست

دارای استانداردهای ملی و بین المللی

شرکت سیمان سفید ارومیه

دارای استانداردهای ملی و بین المللی

شرکت سیمان سفید ارومیه

تولید کننده مرغوب ترین سیمان سفید خاورمیانه