آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت سیمان سفید ارومیه (سهامی عام) بشماره ثبت 368 و شناسه ملی 10220022017

 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت سیمان سفید ارومیه (سهامی عام ) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که رأس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/12/23 در محل سالن اجتماعات کارخانه واقع در ارومیه کیلومتر 25 جاده سلماس برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

هیات مدیره شرکت سیمان سفید ارومیه

دستور جلسه :

  • تصویب اساسنامه شرکت

  • تبدیل شرکت از سهامی عام به سهامی خاص

  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.